GDPR

Súhlas – zasielanie newslettrov


Dotknutá osoba zakliknutím tohto políčka udeľuje v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR) 

súhlas Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobným dielam (SOZA)
so sídlom: Rastislavova 3 821 08  Bratislava 2, IČO: 00178454 

na spracovanie jej osobných údajov v rozsahu: e-mailovej adresy, za účelom zasielania newslettra prevádzkovateľa na zadanú e-mailovú adresu, a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu.   

Dotknutá osoba zakliknutím tohto políčka ďalej vyhlasuje, že: 
- osobné údaje na vyššie uvedený účel poskytla dobrovoľne,
- pred udelením súhlasu sa oboznámila s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente nižšie a na webovom sídle www.soza.sk,
- si je vedomá svojho práva tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním; odvolanie súhlasu je možné uskutočniť formou e-mailu zaslaného na e-mail prevádzkovateľa zodpovednaosoba@soza.sk, alebo odhlásením sa z odberu newslettra v pätičke newslettra, pričom v prípade odvolania súhlasu prevádzkovateľ ukončí zasielanie newslettra na uvedenú adresu,
- si je vedomá ďalších svojich práv, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, a to: právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenia spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov (podrobné informácie o obsahu jednotlivých práv dotknutej osoby nájdete v tomto dokumente nižšie),
- bola poučená o tom, že spracúvanie osobných údajov na tento účel nezahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a v súvislosti s týmto účelom zo strany SOZA nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín krajín len kde má prostriedky spracúvania Sendinblue https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy; 

Dotknutá osoba má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade, ak sa domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej práv. 


Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov
v súvislosti so zasielaním newslettra z web sídla www.100soza.sk 

V súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti so zasielaním newslettra z web sídla www.100soza.sk

1.      Prevádzkovateľ osobných údajov

2.      Zodpovedná osoba

3.      Účely a právne základy spracovania osobných údajov

4.      Kategórie dotknutých osôb

5.      Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

6.      Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

7.      Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

8.      Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

9.      Práva dotknutej osoby

10.   Odvolanie súhlasu

11.   Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

12.   Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Názov: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
so sídlom: Rastislavova 3 821 08  Bratislava 2
IČO: 00178454
kontakt: zodpovednaosoba@soza.sk, +421 (2) 50 20 27 37

2. Zodpovedná osoba
Na spracovanie osobných údajov v SOZA dohliada zodpovedná osoba (tzv. DPO), ktorú môžete kontaktovať:
e-mailom: zodpovednaosoba@soza.sk
písomne na: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
Rastislavova 3 821 08  Bratislava 2

3. Účely a právne základy spracovania osobných údajov
Účelom spracúvania vašich osobných údajov je zasielanie newslettra z web sídla www.100soza.sk
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov za účelom podľa uvedeného je súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Kategórie dotknutých osôb
Osoby, ktoré udelili súhlas so zasielaním newslettra.

5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
Bežné osobné údaje (čl. 4 bod 1 Nariadenia).

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:
-  Juraj Čurný, Bebravská 30, 821 07 Bratislava, IČO: 32867948,
-  Sendinblue, https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/,
-  WebSupport s. r. o., IČO: 36 421 928

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR,
- tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

7. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Prenos osobných údajov sa uskutočňuje iba do krajín, kde má prostriedky spracúvania Sendinblue https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

8.  Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
Vaše údaje uchovávame 2 roky od udelenia súhlasu.

9. Práva dotknutej osoby
Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov
Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.
Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu (čo nie je tento prípad) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:
a) písomne na adrese SOZA, alebo
b) emailom na adrese zodpovednaosoba@soza.sk

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Odvolanie súhlasu
Súhlas je možné odvolať nasledovne:
a) odhlásením sa z odberu newslettra v pätičke newslettra alebo
b) emailom na adrese zodpovednaosoba@soza.sk

11. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

12. Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií.
V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

 

 

 

 

 

 

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.