Fotografia z roku 1956. Prvý napravo: Eugen Suchoň, druhý zľava: Mikuláš Schneider Trnavský. Zdroj: archív SOZA

Historicky najdôležitejším dátumom pre vznik SOZA je 2. október 1922. Na schôdzi predstavenstva OSA sa rozhodlo o vytvorení postu „poverenca s pôsobnosťou pre Slovensko“, za ktorého bol ustanovený vojenský kapelník Jozef Gedenka. Je pravdepodobné, že na Valnom zhromaždení 19. novembra 1922, boli medzi troma uvedenými hosťami už aj slovenskí autori. Počas roku 1923 OSA uskutočňovala systematické návštevy Slovenska, o ktorých predstavenstvo informoval na zasadnutiach Július Bochníček. Neskôr informuje o pokračujúcich stykoch so Slovenskom a uvádza, že „na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi žije asi pätnásť skladateľov“. Na piatom Valnom zhromaždení OSA v roku 1925 sa konštatuje, že hospodárenie slovenského inšpektorátu je viac ako uspokojivé, a tak Valné zhromaždenie odsúhlasilo, aby sa na hypotéku domu filiálky OSA v Bratislave zapožičalo 70.000 Kč.

Po okupácii Čiech a Moravy 15. marca 1939 nemeckou nacistickou armádou došlo, z podnetu vedenia OSA a po vzájomnej dohode slovenských a českých skladateľov, k rozhodnutiu vytvoriť z pôvodnej expozitúry OSA v Bratislave samostatnú autorskú ochrannú organizáciu na Slovensku. Prvé ustanovujúce Valné zhromaždenie nového Slovenského autorského sväzu hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s.r.o. (SAS) sa konalo 14. apríla 1939. Zakladajúcimi členmi družstva boli: Mikuláš Schneider – Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík, Ján Valašťan – Dolinský, Ľubomír Kupčok, Dr. Vojtech Hudec, Miloš Ruppeldt a Ján Krasko. Veľmi dobré vzťahy medzi OSA a SAS a úzke kontakty ich funkcionárov pomohli SAS prekonať počiatočné ťažkosti pri prevzatí samostatného výkonu ochrany autorských práv. Správa slovenského družstva pozostávala zo štyroch členov, volených valným zhromaždením na trojročné funkčné obdobie.

Do prvého predstavenstva (správy) družstva SAS boli zvolení: Mikuláš Schneider – Trnavský (predseda), Dr. Vojtech Hudec (podpredseda), Gejzda Dusík. Za členov dozornej komisie boli zvolení: Alexander Moyzes, Alexander Albrecht a Otto Kaušitz. Členmi tzv. triediacej komisie sa stali: Eugen Suchoň, Ľubomír Kupčok, Ján KraskoJán Geryk.

Stretnutie autorov, zľava: Gejza Dusík, Zdenko Nováček (riaditeľ Konzervatória), Eugen Suchoň, Zdenko Mikula, Ladislav Holoubek, Alexander Moyzes, M.Sch.Trnavský a ďalší. Zdroj: archív SOZASAS od tohto obdobia naplno preberá práva a záväzky bývalej pobočky OSA na území Slovenska. Na základe uzatvorených zmlúv SAS vykonával ochranu práv autorov – členov družstva a autorov – nečlenov družstva. Pri vzniku SAS v roku 1939 boli zaregistrovaní 43 členovia a 102 zastupovaní autori – nečlenovia družstva. Členský podiel autorov do SAS bol v hodnote 200 Kčs, pričom každý člen družstva SAS ručil majetkove za hospodárenie družstva do výšky dvojnásobku podielu. SAS pri svojom vzniku dostáva od OSA vyplatené pohľadávky neprevádzkových honorárov a tiež sumu 409 000 Kčs. Riaditeľom SAS sa v roku 1939 stáva Miloš Ruppeldt, ktorý na svojej pozícii ostal až do roku 1942, kedy na jeho miesto nastupuje Gejza Dusík

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.